GroenLinks stelt vragen over bomenkap

GroenLinks heeft bij monde van Grietje van Dijk in de raadsvergadering van donderdag 10 oktober vragen gesteld over bomenkap in Heerenveen. Er is onrust ontstaan, zo blijkt uit reacties op social media, over de bomenkap voor de aanleg van het Disc Golfterrein in het groene gebied onder de Weinmakker.

Mede op grond van het klimaatakkoord (boom eruit, boom erin,) moet bij het kappen van bomen tot herplanting worden overgegaan.

Ook gaan gemeenten zich inzetten op het niet laten verdwijnen van bestaand groen, het realiseren van nieuw groen en het beperken van ontbossing. Daarom is de gemeente Heerenveen in 2019 aan de slag gegaan met het 50.000 bomenplan. GroenLinks heeft het collegegevraagd hoeveel bomen ten behoeve van dit initiatief gekapt zijn en hoeveel extra bomen de gemeente dit jaar al geplant heeft in het kader van het 50.000 bomenplan?

 benadrukt bij het stellen van de vragen over de bomenkap, iedereen zijn golfspel te gunnen. Het daarvoor kappen van bomen roept echter vraagtekens op hoe dit zich verhoudt met het 50.000 bomenplan van de gemeente Heerenveen.

Vrouwenvoetbal: geld lenen of geld geven?

Het vrouwenvoetbal in Heerenveen was in ernstige organisatorische en financiële problemen gekomen. De problemen waren zelfs zo groot dat het vrouwenteam uit de eredivisie dreigde te verdwijnen. Een jammerlijke zaak! Het vrouwenvoetbal, dat in Heerenveen op top-niveau wordt gespeeld, levert een belangrijke bijdrage aan het sportieve imago van onze gemeente. De verwachting is dat veel meiden door de prestaties van het team worden geïnspireerd om ook te gaan voetballen. Het college wilde de helpende hand uitsteken door 150.000 euro te doneren. Of in de vorm van een gift, of in de vorm van een lening. Dat zou nog bekeken worden.

“Vrouwenvoetbal: geld lenen of geld geven?” verder lezen

Zorgen over effectiviteit Experiment Doorbraak

Op de raadsvergadering van 20 mei jl. stond het plan “experiment Doorbraak” op de agenda. Experiment Doorbraak heeft de doelstelling om met concrete actie en passend handelen multiprobleemgezinnen,  een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen,  te ondersteunen, zodat duurzame veranderingen ontstaat. GroenLinks Heerenveen onderschrijft de doelstelling van harte maar heeft grote vraagtekens bij de (kosten)effectiviteit van het plan, dat 110.000 euro per jaar gaat kosten.

“Zorgen over effectiviteit Experiment Doorbraak” verder lezen

GroenLinks pleit voor zichtbaar maken artikel 1 in gemeentehuis

 

Maandag 15 april werd in de raadsvergadering gesproken over het LHBTIQ+-beleid van gemeente Heerenveen. Raadslid Grietje van Dijk complimenteerde het college met het voorliggende beleidsstuk. Het college is voortvarend bezig met de opdracht die de raad in 2018 aan het college gaf om een actief en preventief antidiscriminatieprogramma samen te stellen, vergelijkbaar met omliggende regenbooggemeentes.

GroenLinks Heerenveen juicht het voorliggend beleid toe en ondersteunt deze van harte. De fractie van GroenLinks streeft naar een inclusieve en vrije samenleving waarin plaats is voor iedereen, dus ook voor inwoners die niet binnen de heteroseksuele norm vallen. Er is nog flink wat werk aan de winkel als het gaat om de sociale acceptatie van de LHBTIQ+doelgroep.

In het verlengde van dit raadsbreed aangenomen beleid heeft GroenLinks, samen met CU, PvdA en SP, een motie omtrent artikel 1 ingediend.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

Raadslid van Dijk betoogt dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn, helaas staat in deze tijd artikel 1 van de grondwet onder druk. Daarom moeten we de basisrechten, zoals genoemd in artikel 1 van de Grondwet, blijven uitdragen. Lokale kunstenaars worden uitgedaagd een kunstwerk in de vorm van een banner of muurschildering te ontwerpen. Het winnende kunstwerk moet een prominente plaats krijgen in het gemeentehuis. Grietje van Dijk zegt hierover: het gemeentehuis staat symbool voor de Heerenveense democratie en het stemrecht, de perfecte plek om artikel 1 permanent zichtbaar te maken. De motie werd op twee stemmen na unaniem aangenomen. Het wordt als opdracht meegegeven bij de op stapel staande verbouwing van het gemeentehuis.

Uitslagen avond in Leeuwarden

Leden van GroenLinks zijn van harte uitgenodigd om op 20 maart ’s avonds de uitslagen te volgen met de kandidaten voor GrienLinks op het Provinciehuis in Leeuwarden.

Dorps- en wijkdemocratisering en de kwaliteit van de leefomgeving

Dorps- en wijkdemocratisering en de kwaliteit van de leefomgeving vormen het thema van de ledenbijeenkomst op dinsdagavond 19 maart in Trinitas. Het zijn twee onderwerpen die GroenLinks belangrijk vindt en die ook door burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hoog op de agenda zijn geplaatst.

Dit biedt kansen om een aantal mooie GroenLinkse idealen te verwezenlijken! “Dorps- en wijkdemocratisering en de kwaliteit van de leefomgeving” verder lezen