Waterwonen in Akkrum

De fractie heeft in de raad de plannen voor “waterwonen” op het voormalig gasfabrieksterrein in Akkrum  aan de orde gesteld. De antwoorden stelden ons niet echt gerust. Daarom sturen we het volgende persbericht naar de krant(en) :

Realisatie waterwoningen in Akkrum vergt aanvullende saneringsmaatregelen.

Planburo Noord is van plan een zestal waterwoningen te bouwen in Akkrum, op het terrein van de voormalige gasfabriek. GroenLinks Heerenveen  maakt zich zorgen over het aanleggen van een waterwoonpark op de gekozen locatie en stelde daarom vragen aan het college van B&W. over de bouwplannen aan de rand van Akkrum.

Nadat de gasfabriek was gesloopt bleef een zwaar verontreinigd terrein achter. In 2013/2014 is de grond gesaneerd tot twee meter beneden het maaiveld. Het restafval bij de oevers kon niet worden weggehaald en werd afgedekt, ofwel geïsoleerd. Om het terrein geschikt te maken voor waterwoningen zal de locatie afgegraven moeten worden, en wordt er een verbinding gemaakt met de Boarn. GroenLinks-raadslid Gerrie Rozema :”Alle grond die wordt afgevoerd kan niet zonder meer hergebruikt worden. Buiten dat worden met het afgraven van de grond  de sanering van waterbodem en grond èn de isolerende maatregelen voor het restafval bij de oevers tenietgedaan, hetgeen vergaande gevolgen kan hebben voor mens en natuur.

Afgraven kan dus niet zonder meer plaatsvinden, maar moet met de provincie afgestemd worden. Waarschijnlijk zal de uitvoering ervan onder een saneringsregime moeten gebeuren. Dit betekent dat de provincie Fryslân vooraf moet instemmen met het plan van aanpak, dat de provincie achteraf moet evalueren en dat een gecertificeerde aannemer moet worden ingeschakeld. De kosten voor aanvullende sanering en beheermaatregelen komen voor rekening van de ontwikkelaar. Hij moet daarvoor een ontwikkelingsplan voorleggen aan de Provincie, het Waterschap en de Gemeente.
Rozema: “GroenLinks zal er bij het behandelen van de bestemmingsplanwijziging goed op letten dat deze voorwaarden helder zijn. Als dit niet zorgvuldig gebeurt, kan er een ecologische ramp plaatsvinden”.