Raadsleden

 1. Gerrie Rozema

Met man, vijf kinderen, hond en katten woon ik in het centrum van Akkrum. Op de NHL Stenden Hogeschool ben ik werkzaam als teamleider van de lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting.

Sleutelwoorden voor mij zijn: inleving, begrip, respect, luisteren, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, toekomstbestendig, bewust, groen en geluk. Deze waarden zijn in mijn ogen met elkaar verknoopt en komen voor mij samen in wat ik doe binnen GroenLinks.

In het groot gaat het om een samenleving waarin mensen met elkaar SAMEN leven. Een samenleving waarin beslissingen die genomen worden blijk geven van verantwoordelijkheid voor de mensen die nu leven, maar ook voor de toekomst.

In de gemeentepolitiek gaat het om de directe omgeving van mensen: het fietspad, de school in de buurt, veiligheid, speelplekken, jongerencentra, de meitinker, hulp waar nodig, weidevogels, megastallen, een schuur bouwen, je bedrijf uitbreiden ….  Ook daarvoor geldt voor mij dat het moet passen binnen het SAMEN. En dat het niet alleen goed is voor een kleine groep mensen en/ of op de korte termijn, maar dat het toekomstbestendig is, zodat ook onze kinderen en kindskinderen een mooi leven kunnen leven in het Friese land!


 2. Grietje van Dijk

Ik ben Grietje van Dijk, geboren in 1966 en getogen in Emmeloord.  Pionieren en gemeenschapszin kenmerken mijn geboorteplaats en hebben me mede gevormd tot de mens die ik nu ben.

Zeven jaar geleden ben ik smoorverliefd geworden op een Fries, gelukkig was dat wederzijds, en zo ben ik vanuit de polderklei vertrokken naar het fraaie Friese Heerenveen om samen met onze vijf katten een mooie toekomst op te bouwen. Ik vind het heerlijk wonen in onze gemeente, graag trek ik er op uit naar de diverse natuur/ en recreatiegebieden die we hebben. Meermaals per week doe ik dat hardlopend, kilometers draven in de gezonde buitenlucht om lichaam en geest weer in balans te krijgen.

GroenLinks Heerenveen herbergt prettige personen waarmee het fijn samenwerken is en die je een welkom gevoel geven, ik ben blij dat ik daar een onderdeel van mag zijn.

GroenLinks is een positieve, innovatieve partij waarvan de idealen en standpunten aansluiten op de mijne. Samen kunnen we ons inzetten voor een eerlijke en groene samenleving.  Een samenleving met respect en ruimte voor iedereen waar we liefdevol en zuinig omgaan met de natuur.

Wat ik om me heen zie is dat ook in onze gemeente mensen buiten spel lijken te worden gezet. Ouderen, chronisch zieken, laaggeletterden, mensen in de bijstand …………  Een groep mensen waarvan volgens mij te makkelijk wordt verwacht dat ze in hun eigen kracht gaan staan. Die kracht is vaak allang verdwenen na jaren worstelen om het hoofd boven water te houden. Voor deze groep mensen wil ik graag een stem zijn die verwoordt wat er speelt, wat de behoeften zijn en wat er beter kan.

Het gaat om mensen, niet om de cijfers!


 3. Retze van der Honing

Eerlijk delen in een groene wereld. Dat is voor mij een belangrijk doel en motivatie in de politiek. Ik vind het belangrijk dat alle mensen mee kunnen doen. Dat iedereen kansen krijgt. Kortom: eerlijk delen van kennis, macht en inkomen, zoals dat vroeger zo mooi werd gezegd.

Mensen die het moeilijk hebben of in de hoek zitten waar de klappen vallen, denk bijvoorbeeld aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld of kinderen die door diverse omstandigheden niet de kansen krijgen die ze verdienen, moeten kunnen rekenen op de steun van GroenLinks. Een goed pakket aan voorzieningen, zoals onderwijs, betaalbare gezondheidszorg (WMO), kinderopvang, veilige en schone woonwijken, vormen belangrijke voorwaarden voor een vrije en sociale samenleving. Waar ieder mens tot zijn recht kan komen. Maar het opkomen voor mensen betekent niets als we tegelijkertijd niet ook opkomen voor een schoon milieu.

De klimaatverandering heeft drastische gevolgen voor alle mensen op onze planeet. We moeten af van fossiele brandstoffen en massaal overschakelen naar groene energie. Bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen. De gemeente kan hierbij een goede stimulator zijn. Het ondersteunen van lokale energiecoöperaties bijvoorbeeld, kan daarbij goed helpen.

Een sterke sociale en groene politiek is hard nodig. GroenLinks kan daar vorm aan geven. Samen met alle inwoners van onze gemeente. Daarom zet ik me met enthousiasme in voor de doelstellingen van mijn partij.

Ik hou van debatteren. Liefst op het scherp van de snede. Maar we spelen op de bal. Niet op de persoon. Wat dat betreft heeft Heerenveen een sportieve traditie die we hoog moeten houden.

In hou ook van lekker eten en drinken. Het liefst maak ik zoveel mogelijk gebruik van biologische streekproducten. In Friesland worden enorm veel mooie en goede landbouwproducten gemaakt! Zo nu en dan probeer ik iets te schilderen. Dat is mooi om te doen!

Ik ben trots op mijn zoon en op mijn dochter. En op mijn kleinkind (3)! Samen met Irma woon ik in Heerenveen.